انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

 عدالت در 

هر بخش

کار ما

انجمن کمک حقوقی بر اساس یک باور ساده اما قدرتمند بنا شده است: اینکه هیچ نیویورکی نباید از حق برابری عدالت محروم شود.

ایجاد یک تفاوت

در انجمن کمک حقوقی، ما در جهت افزایش دسترسی به عدالت برای نیویورکی های کم درآمد کار می کنیم. چه در دادگاه و چه در جامعه، ما در فداکاری خود برای این مأموریت خستگی ناپذیر هستیم.»
توایلا کارتر دادستان کل و مدیر اجرایی

197K

مسائل حقوقی فردی که در سال انجام می شود

190K

ساعت کار حرفه ای در سال

31K

تماس های تلفن کمکی برای طیف وسیعی از مسائل حقوقی در سال پاسخ داده می شود