انجمن کمک های حقوقی

رسانه

LAS متعهد شد که از حق حیاتی نیویورک برای محافظت از پناهگاه دفاع کند

انجمن کمک های حقوقی و ائتلاف برای بی خانمان ها متعهد شده اند که پس از درخواست اداره آدامز برای دور زدن آنها از حق شهر نیویورک برای محافظت از سرپناه محافظت کنند.

این حفاظت ها، مدون در کالاهان علیه کریبیش از 40 سال است که به نیویورکیانی که نیازمند جستجوی سرپناه و خدمات حیاتی هستند، کمک کرده اند.

در بیانیه ای از سازمان ها آمده است: "درخواست دولت برای تعلیق حقوق اساسی ایالتی که از مشتریان ما در برابر عوامل محافظت می کند، چیزی نیست که ما به عنوان یک شهر هستیم." نیویورکی‌ها نمی‌خواهند کسی، از جمله پناهجویان، به خیابان‌ها بروند.»

ما شدیداً با هر اقدامی از سوی این دولت که به دنبال خنثی کردن این حمایت‌های اساسی است که مدت‌هاست شهر ما را تعریف کرده است، مخالفت خواهیم کرد.»