انجمن کمک های حقوقی

اعضای کارکنان

با هر یک از کارکنان با شماره اصلی ما 212-577-3300 تماس بگیرید. انجمن کمک حقوقی متعهد است که در طول کووید-19 به خدمات رسانی به مشتریان خود در پنج ناحیه شهر نیویورک ادامه دهد. اگرچه دفاتر فیزیکی ما بسته است، اما برای تجارت از راه دور باز می‌مانیم.