انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

رفع مسئولیت

رفع مسئولیت

(1) اطلاعات موجود در وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی است و به منزله مشاوره حقوقی نیست. و

(2) نه اطلاعات موجود در وب سایت و نه استفاده از آنها توسط بازدیدکنندگان سایت، قرارداد یا رابطه وکالت و مشتری ایجاد نمی کند. و

(3) هیچ تعهد یا ضمانتی در مورد صحت، کامل بودن، کفایت، به موقع بودن یا مرتبط بودن اطلاعات موجود در وب سایت وجود ندارد. و

(4) انجمن کمک های حقوقی مسئولیتی در قبال محتوای نظرات ارسال شده در هر وب سایت قابل دسترسی از طریق پیوند در این وب سایت ندارد.