انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1876

انجمن کمک های حقوقی تاسیس شد

انجمن کمک حقوقی به عنوان انجمن کمک حقوقی آلمان در سال 1876 برای ارائه کمک های حقوقی به مهاجران آلمانی کم درآمد در نیویورک تاسیس شد. این اولین دفتر قانونی برای افراد کم درآمد در کشور بود و در سال اول به 212 پرونده رسیدگی کرد.

ادوارد سولومون، اولین رئیس جمهور
ادوارد سولومون، اولین رئیس جمهور 1876