انجمن کمک های حقوقی

2010

به چالش کشیدن شیوه های مسکن غیرقانونی و حمایت از مهاجران هائیتی

انجمن کمک حقوقی یک شکایت دسته جمعی فدرال علیه شهر نیویورک و اداره مسکن شهر نیویورک به چالش کشیدن سیاست غیرقانونی آنها مبنی بر قرار دادن ساکنین NYCHA و مهمانان آنها در معرض توقف ها و دستگیری های غیرقانونی ظاهراً برای اجرای قوانین تجاوز به قانون شکایت کرد.

در نتیجه شکایتی که توسط دفتر حقوق نوجوانان تنظیم شده است، مقامات ایالتی دستورالعملی را صادر کردند که استفاده از غل و زنجیر معمولی جوانانی را که به دادگاه خانواده منتقل می‌شوند، منع کردند.

ما توسط شهر نیویورک به عنوان یکی از سازمان‌های کلیدی برای کمک به مهاجران هائیتی واجد شرایط در دریافت وضعیت حفاظت شده موقت، پس از زلزله ویرانگر در هائیتی، شناسایی شدیم.