انجمن کمک های حقوقی

2015

از دست دادن دو رهبر بزرگ

متأسفانه، ما همچنین دو رئیس سابق انجمن کمک حقوقی را در سال 2015 از دست دادیم - قاضی فدرال رابرت پی. پترسون از ناحیه جنوبی و لئون بی. سیلورمن، که برای جداسازی مدارس در لیتل راک، آرکانزاس کار می کردند. در یک پرونده دادگاه عالی در سال 1984، سیلورمن اهمیت انجمن کمک حقوقی را با گفتن اینکه این انجمن "به خاطر فداکاری کارکنان و کیفیت خدماتش از شهرت گسترده ای برخوردار است" تشخیص داد.

لئون بی. سیلورمن
لئون بی. سیلورمن
قاضی فدرال رابرت پی پترسون
قاضی فدرال رابرت پی پترسون