انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2008

اضافات نظارت پس از انتشار حذف شدند

در یک پرونده بزرگ که توسط Criminal Practice مطرح شد، دادگاه استیناف خط مشی وزارت خدمات اصلاحی ایالت نیویورک را که به موجب آن DOCS به طور اداری نظارت پس از آزادی (شکلی از نظارت آزادی مشروط) را به احکام هزاران نفر از افراد جدید اضافه کرد، لغو کرد. یورک ها