انجمن کمک های حقوقی

1901

"افتخار به انجمن کمک حقوقی"

تئودور روزولت، معاون وقت رئیس جمهور ایالات متحده، در جشن بیست و پنجمین سالگرد انجمن کمک های حقوقی با این کلمات سخنرانی کرد:

"با افتخار انجمن کمک حقوقی به خاطر کاری که انجام داده است. به انجمن کمک حقوقی به خاطر رنجی که از آن جلوگیری کرده است، برای اشتباهاتی که اصلاح کرده است، و سه برابر احترام برای آن به خاطر روحیه آمریکایی که در آن کار خود را انجام داده است.»

تئودور روزولت
تئودور روزولت