انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1947

انجام تجدید نظر

تحت رهبری یک مدیر انجمن کمک های حقوقی، یک هیئت داوطلب شروع به درخواست تجدید نظر کردند. پیروز شد در مردم علیه کالووی که در آن تعارض در تصمیمات مربوط به مقدار شواهد لازم برای اثبات جرم ورود غیرقانونی حل شد.