انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1926

انجمن کمک حقوقی پنجاهمین سالگرد خود را جشن می گیرد

برای اولین بار از زمان تأسیس، حمایت اصلی انجمن کمک های حقوقی از سوی وکلا صورت گرفت و 60 درصد از تمام کمک ها از جامعه حقوقی بود. در طول جشن پنجاهمین سالگرد ما، ویلیام دی. گاتری، رئیس انجمن وکلای شهر نیویورک و معاون افتخاری انجمن، و همچنین شریک سابق در Guthrie، Cravath & Henderson، گفت که این وظیفه است. از نوار سازماندهی شده "برای خدمت به فقرا تا حد امکان و منابع خود."