انجمن کمک های حقوقی

1969

انجمن وکلای معاضدت حقوقی تأسیس شد

انجمن وکلای کمک حقوقی (ALAA) به نمایندگی از وکلای کارکنان انجمن کمک حقوقی تأسیس شد. آنها تا به امروز بزرگترین اتحادیه مدافعان عمومی، مدنی و وکلای اطفال و نوجوانان در کشور هستند.