انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1928

ارائه دهنده اصلی نمایندگی دفاع عمومی شهر نیویورک

یک مطالعه مشترک توسط انجمن وکلای شهر نیویورک، شورای رفاه و سایر گروه‌ها به این نتیجه رسید که وکالت قانونی باید توسط انجمن کمک حقوقی به جای یک مدافع عمومی ارائه شود. در نتیجه، کار دفاع جنایی به سرعت رشد کرد و شعبه جنایی با اضافه کردن یک مددکار اجتماعی و چهار بازپرس آموزش دیده، کارکنان خود را افزایش داد. ما همچنین یکی از اولین سازمان‌هایی بودیم که جزء مددکاری اجتماعی را به کار دفاع جنایی خود اضافه کردیم.