انجمن کمک های حقوقی

1965

مدافع اولیه در دادگاه های جنایی ایالتی

انجمن کمک حقوقی توسط شهر نیویورک به عنوان مدافع اصلی در دادگاه های جنایی ایالتی تعیین شد. اداره استیناف جنایی یک پیروزی بزرگ دیگر در ایالات متحده کسب کرد، دادگاه عالی در باکسستروم علیه هرولد، که حقوق همه زندانیانی را که به دلیل بیماری روانی ادعا شده، پس از پایان مدت محکومیت کیفری خود به طور خودکار در موسسات روانی نگهداری می شدند، تحت تاثیر قرار داد.