انجمن کمک های حقوقی

1908

اولین حضور فدرال ما حقوق ملوانان را تضمین می کند

تحت تأثیر قرار گرفتن ملوانان به یک جرم فدرال تبدیل شد. با تلاش وکلای انجمن کمک حقوقی از شعبه Seaman's ما، قوانینی توسط کنگره تصویب شد که حمایت بهتری از مردان دریانورد را فراهم می کرد. این اولین حضور The Legal Aid Society در عرصه فدرال بود.

1911-دریانوردان-بردگان
1911-دریانوردان-بردگان