انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1920

اولین شعبه جنایی ما راه اندازی شد

انجمن کمک حقوقی اولین شعبه واقعی جنایی خود را افتتاح کرد، با کمیته مدافع داوطلبانه ادغام شد و زنی به نام مارگارت می برنت را به عنوان سرپرست عملیات منصوب کرد. خانم برنت توسط مطبوعات به عنوان یک زن غیر متعارف با غیرت برای دفاع از مردم کم درآمد نیویورک توصیف شد.

درخواست حمایت مالی
درخواست حمایت مالی 1919