انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1910

اولین وکیل تعیین شده در پرونده های کیفری

بنیانگذاران The Legal Aid Society در اوایل سال 1879 تمایل خود را برای کمک به فقرا در امور جنایی ابراز کردند. بخشی از سومین گزارش سالانه ما نشان می دهد که نگرانی برای کسانی که دچار مشکل شده اند.

به دلیل بی اطلاعی از قانون به دست پلیس افتاد.

جنایتکاران متهم اغلب برای هفته ها بدون جلسه دادگاه زندانی می شدند. فقر و ناآگاهی آنها از زبان آنها را از درخواست کمک یا حمایت قضایی باز می داشت.

برای اولین بار، ما یک وکیل به دادگاه پلیس بازار اسکس برای رسیدگی به پرونده های جنایی اختصاص دادیم. آن دادگاه به دلیل فقر شدید در قسمت پایین شرقی انتخاب شد.

مقاله ای در تریبون در مورد لان کوسه ها و لئونارد مک گی، وکیل LAS
مقاله ای در تریبون در مورد لان کوسه ها و لئونارد مک گی، وکیل LAS 1911