انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1896

یک نام جدید متناسب با یک سازمان جدید

نام ما رسما به The Legal Aid Society تغییر یافت تا نشان دهنده گسترش خدمات به همه نیازمندان باشد. در آن سال به 7,473 مهاجر از 37 کشور خدمات رسانی کردیم.

بیستمین گزارش سالانه
بیستمین گزارش سالانه قبل از تغییر نام