انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2007

بهبود در درمان زندانیان مبتلا به بیماری های روانی

در یک سکونتگاه شاخص در Disability Advocates, Inc. v. دفتر سلامت روان ایالت نیویورک و اداره خدمات اصلاحی، انجمن کمک حقوقی به پیشرفت های عمده ای در درمان زندانیان ایالت نیویورک مبتلا به بیماری های روانی دست یافت.