انجمن کمک های حقوقی

2016

تضمین حمایت های حقوقی تحت مدیریت جدید

در پاسخ به تهدیدهای دولت جدید در واشنگتن مبنی بر اخراج یا زندانی کردن بین 2 تا 3 میلیون مهاجر با سابقه جنایی، ما شروع به ارائه تالارهای اطلاعاتی در هر پنج منطقه کردیم.

جلسات اطلاعات مهاجران
جلسات اطلاعات مهاجران 2016