انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1951

"تو نباید عدالت را جیره بندی کنی"

در طول جشن 75 سالگی انجمن کمک حقوقی، قاضی دست آموخته محترم دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه دوم، اعلام کرد:

اگر می‌خواهیم دموکراسی خود را حفظ کنیم، باید یک فرمان وجود داشته باشد: عدالت را تقسیم نکنید.»

دست آموخته قاضی
دست آموخته قاضی