انجمن کمک های حقوقی

2000

تضمین دسترسی زندانیان جوان به آموزش

وکلای حقوق زندانیان پیروز شدند Handberry v. Thomn که در آن دادگاه فدرال حکم داد که زندانیان جوان در زندان های شهر از حق خود برای آموزش عمومی رایگان و آموزش ویژه محروم شده اند.