انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2000

دفاع از خانواده های بی خانمان در برابر اخراج پناهگاه

انجمن کمک حقوقی از دادگاه محاکمه اضطراری و استیناف کمک دریافت می کند تا از طرح شهر برای بیرون راندن خانواده های بی خانمان و بزرگسالان از پناهگاه ها در زمستان و قرار دادن فرزندانشان در مراکز نگهداری جلوگیری کند.