انجمن کمک های حقوقی

2005

اصلاحات قانونی منجر به صدور احکام مجدد در نمایندگی می شود

پس از اصلاحات اخیر قوانین مواد مخدر راکفلر، اعمال کیفری - همراه با کمک شرکت های حقوقی بزرگ و وکلای مدافع حقوقی - نقش عمده ای را در نمایندگی مشتریانی که واجد شرایط صدور حکم مجدد شدند، ایفا کرد.

پس از لغو بخشی از مجازات اعدام در ایالت، واحد ویژه ای را که به پرونده های مجازات اعدام رسیدگی می کرد، کنار گذاشتیم. کارکنان حقوق زندانیان یک دعوای دسته جمعی بزرگ را به چالش کشیدن الگوی بی رحمی کارکنان اصلاحی در سیستم زندان شهر اقامه دعوی کردند.