انجمن کمک های حقوقی

2005

دفاع از کمک های مردمی برای مهاجران

انجمن کمک حقوقی حکمی از دادگاه دریافت کرد که از شهر می‌خواهد از رد کوپن‌های غذا، مدیکید و کمک‌های عمومی به مهاجران قانونی بی بضاعت در پرونده‌ای به نام MKB جلوگیری کند. مهاجران قانونی واجد شرایط دریافت مزایا هستند.