انجمن کمک های حقوقی

1970

با موفقیت به چالش کشیدن NYCHA

چالش موفقیت‌آمیز انجمن برای رسیدگی به اخراج اداره مسکن شهر نیویورک در پله ها، منجر به تعلیق کلیه مراحل تخلیه مستاجر توسط NYCHA و تهیه پیش نویس مشترک رویه های جدیدی شد که بر تمام 600,000 مستأجر پروژه های مسکن شهر تحت تأثیر قرار می گیرد. دفتر استیناف جنایی دو پیروزی بزرگ در دادگاه عالی ایالات متحده داشت. که در در Re Winship، دفتر با موفقیت استدلال کرد که اثبات فراتر از شک معقول در یک پرونده جنایی توسط بند آیین دادرسی اجباری شده است. در پرونده بالدوین علیه نیویورک، دادگاه عالی انکار دادگاه نیویورک توسط هیئت منصفه برای متهمان جنایتی که بیش از شش ماه حبس دارند، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

کارکنان کمک حقوقی در محل کار
کارکنان کمک حقوقی در محل کار 1970s