انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1881

گسترش برای برآوردن نیاز رو به رشد

خدمات گسترش یافت. به 2,832 نفر کمک شد. هنری وارد بیچر فضایی را در کلیسای پلیموث در بروکلین به عنوان یک دفتر موقت برای وکلای داوطلب به منظور ارائه کمک حقوقی به ساکنان بروکلین که توانایی پرداخت کرایه کالسکه به منهتن را نداشتند، اهدا کرد. Pro Bono Publico به بروکلین می آید. مطالبات دستمزد بیشترین حجم پرونده را تشکیل می داد.

نمای کلیسای پلیموث
نمای کلیسای پلیموث