انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2018

دستور منع موقت علیه جدایی خانواده

انجمن کمک حقوقی در یک دادخواست دسته جمعی خود یک حکم منع موقت موقت اضطراری را به دست آورد که دولت فدرال را ملزم می کرد تا برنامه های مفصلی برای اتحاد مجدد برای کودکانی که توسط دولت از والدینشان جدا شده و در ایالت نیویورک بازداشت شده اند ارائه دهد. واحد عدالت اجتماعی به انجام تلاش‌های فوق‌العاده خود از طرف نیویورکی‌ها در 22 جامعه در سراسر شهر ادامه داد.