انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1977

دفاع از بیماران خانه سالمندان Medicaid

پرونده کردیم یارتسکی در برابر بلوم به نمایندگی از بیماران سالمند آسایشگاه Medicaid که در حال انتقال یا ترخیص از مراکز پرستاری و قرار دادن آنها در مراکزی هستند که مراقبت های ویژه مورد نیاز آنها را ارائه نمی دهند.