انجمن کمک های حقوقی

1995

مبارزه برای حقوق زندانیان کم شنوا

In کلارکسون علیه کوفلینانجمن ثابت کرد که ناکامی وزارت امور خارجه در برآوردن نیازهای زندانیان کم شنوا، حقوق قانونی آنها و حقوق آنها تحت قانون فدرال توانبخشی و قانون آمریکایی های دارای معلولیت را نقض می کند.