انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1997

بحث در مورد تکالیف کار تک والد

در یک اقدام طبقاتی فدرال، داویلا علیه ترنرانجمن کمک‌های حقوقی، سیاست و رویه شهر را به چالش می‌کشد که دریافت‌کنندگان تک‌والدی را به جای اجازه دادن به آنها برای ثبت‌نام یا ادامه در برنامه‌های آموزشی یا آموزشی بدون ارزیابی نیازهایشان به کار می‌بندد.