انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2005

الزام مالکان به پذیرش یارانه های بند 8

انجمن کمک حقوقی یک حکم استیناف دریافت می کند مبنی بر اینکه مالکانی که با اجاره تثبیت شده اند، ملزم به پذیرش یارانه های اجاره فدرال «بخش 8» از مستاجرینی هستند که تثبیت شده اند و اجازه ندارند از این برنامه یارانه فدرال انصراف دهند.