انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1998

پایان دادن به خشونت در زندان

قضاوت رضایت تفصیلی در شپرد علیه فینیکس، که در آن انجمن کمک حقوقی سوء استفاده فیزیکی گسترده از افراد زندانی در واحد جداسازی تنبیهی مرکزی جزیره رایکر را به چالش کشید، به الگویی برای اصلاح خشونت کارکنان اصلاح و تربیت تبدیل شد.