انجمن کمک های حقوقی

1998

واکنش به نقض گسترده حقوق سالمندان

انجمن کمک های حقوقی تشکیل داد براون در مقابل جولیانی علیه شهردار سابق رودلف جولیانی و شرکت بهداشت و بیمارستان ها، اتهام نقض گسترده حقوق مربوط به دادرسی سالمندانی که بدون اطلاع قبلی در نیمه شب از یک مرکز پرستاری تخلیه شده اند.