انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1984

به چالش کشیدن محرومیت از مزایای تامین اجتماعی

وکلای انجمن کمک های حقوقی ثبت نام کردند دیکسون علیه هکلر به چالش کشیدن محرومیت از مزایای تامین اجتماعی به 25,000 نفر در سراسر ایالت نیویورک.

نمایندگی مراجعین مسن
نمایندگی مراجعین مسن