انجمن کمک های حقوقی

1911

در خط مقدم یک جنبش ملی

اولین کنوانسیون انجمن های کمک حقوقی در آمریکا در پیتسبورگ برگزار شد. با الگوبرداری از اولین انجمن کمک حقوقی در شهر نیویورک، سازمان های مشابهی در سراسر کشور ایجاد شدند. آرتور فون برایزن به عنوان بنیانگذار جنبش ملی مورد ستایش قرار گرفت.

فیلم در بروکلین دیلی ایگل روی آرتور فون برایسن
فیلم در بروکلین دیلی ایگل روی آرتور فون برایسن 1906