انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1975

مورد پیروزی برای بیشتر نیویورکی ها

بنابراین در 1975، بنجامین علیه مالکوم به نمایندگی از بازداشت شدگان پیش از محاکمه در خانه بازداشت مردان شهر نیویورک در جزیره Rikers به ​​چالش کشیدن ازدحام بیش از حد و شرایط غیربهداشتی و غیر انسانی تشکیل شد. که در هرینگ علیه نیویورک، دادگاه عالی ایالات متحده، اساسنامه نیویورک را که به قاضی اجازه می دهد در یک محاکمه غیر هیئت منصفه، از حق جمع آوری متهم محروم شود، خلاف قانون اساسی تشخیص داد.