انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2002

پیروزی های بزرگ برای کودکان در سراسر شهر

کارکنان حقوق نوجوانان توافقی را به دست آوردند که اطمینان حاصل شود کودکانی که از نظر عاطفی آشفته و واجد شرایط هستند، طبق قانون Medicaid با فوریت معقول در مراکز درمانی مستقر خواهند شد. نیکلسون علیه ویلیامز یکی دیگر از موارد برجسته بود که در آن کارکنان حقوق نوجوانان به نمایندگی از کودکانی که صرفاً به این دلیل که مادرانشان قربانی خشونت خانگی شده بودند از مادران خود حذف شده بودند.