انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1938

وکالت در دادگاه جلسات ویژه

انجمن کمک حقوقی شروع به نمایندگی از مشتریان در دادگاه جلسات ویژه کرد، دادگاهی که به طور نامنظم تشکیل جلسه می دهد و برای رسیدگی به پرونده های خاص، به ویژه پرونده های جنایی ایجاد شده است.