انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1984

دیوان عالی انجمن کمک های حقوقی را ستایش می کند

در تصمیمی به اتفاق آرا در بلوم در برابر استنسون، دادگاه عالی ایالات متحده اهمیت The Legal Aid Society را به رسمیت شناخت و بیان کرد که این انجمن "به دلیل فداکاری کارکنان خود و کیفیت خدماتش از شهرت گسترده ای برخوردار است." میزان حق الوکاله اعطایی بر اساس قانون جوایز حق الوکاله حقوق مدنی در خطر بود.