انجمن کمک های حقوقی

1972

حقوق فدرال و استانداردهای ایجاد شده برای کودکان پین

In Martarella v. Kelley، دادگاه فدرال یک حق قانون اساسی برای درمان کودکان PINS (افراد نیازمند نظارت) را که در بازداشت طولانی مدت نگهداری می شوند به رسمیت شناخت و استانداردهای درمانی را تعیین کرد.