انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1934

دعوا، دادگاه دعاوی کوچک را ایجاد می کند

انجمن کمک حقوقی با موفقیت از قانون ایجاد دادگاه دعاوی کوچک و لغو برخی از هزینه های بیش از حد دادگاه شهری حمایت کرد.

آوردن کمک حقوقی به مرد کوچک
آوردن کمک حقوقی به مرد کوچک نیویورک تایمز، 25 مارس 1934