انجمن کمک های حقوقی

1905

رئیس جمهور تئودور روزولت معاون افتخاری رئیس جمهور شد

یک داستان صفحه اول در تلگرام شبانه پذیرش پرزیدنت تئودور روزولت به عنوان معاون افتخاری انجمن کمک های حقوقی را گزارش کرد و نامه ای را ارائه کرد که در آن به یاد می آورد که چگونه حمایت او از LAS به سال های او به عنوان کمیسر پلیس شهر نیویورک بازمی گردد.

مقالات در تلگرام عصرانه
مقالات در تلگرام عصرانه 1905