انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1962

تمرین حقوق نوجوانان راه اندازی شد

بخش حقوق نوجوانان همزمان با دادگاه خانواده در شهر نیویورک تأسیس شد. ایجاد این دو نهاد نتیجه مطالعه چارلز شینیتسکی، وکیل انجمن کمک های حقوقی بود. Schinitsky اولین دادستان بخش حقوق نوجوانان ما بود که پنج سال قبل از اینکه دادگاه عالی ایالات متحده این وکالت را اجباری کند، وکالت کودکان را بر عهده داشت. در Re Gault.

نمایش پنجره خیابان پنجم ساکس برای انجمن کمک حقوقی
نمایش پنجره خیابان پنجم ساکس برای انجمن کمک حقوقی دهه 1960، از طریق سرویس پنجره Worsinger