انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2012

چالش های تمرین مدنی اداره مسکن شهر نیویورک

دفتر مدنی مجموعه ای از شکایت های جدید را برای جلوگیری از خاتمه نادرست کمک های اجاره بخش 8 فدرال توسط اداره مسکن شهر نیویورک به راه انداخت و حکم دادگاه محاکمه ای را به دست آورد که وزارت خدمات بی خانمان ها را از اجرای یک سیاست جدید بحث برانگیز برای انکار سرپناه از عناصر منع می کند. برای زنان و مردان بی خانمان