انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

2007

سنت ماه آگاهی با ماه تاریخ سیاه راه اندازی شد

انجمن کمک حقوقی برنامه ای را برای جشن گرفتن ماه های آگاهی آغاز کرد که با پذیرایی به مناسبت ماه تاریخ سیاه آغاز شد که تنوع کارکنان ما را به رسمیت شناخت و به آنها ارج نهاد. مراسم مشابهی در حال حاضر برای گرامیداشت ماه تاریخ زنان، ماه میراث آمریکایی آسیایی آمریکایی/جزیره اقیانوس آرام، غرور، و ماه میراث اسپانیایی/لاتین برگزار می‌شود.

رویداد ماه تاریخ سیاه در انجمن کمک حقوقی
رویداد ماه تاریخ سیاه در انجمن کمک حقوقی 2007