انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1899

The Seaman's Branch راه اندازی می شود

شعبه Seaman's به محافظت از ملوانان در برابر سوء استفاده اختصاص داده شده بود. دوندگان پانسیون - که به ربودن ملوانان و فشار دادن آنها به خدمت مشهور بودند - هدف اولیه این شاخه بودند. عوامل کار بی‌وجدان معروف به «کریمز»، که به‌طور غیرقانونی از دریانوردان به‌خاطر تأمین شغل به‌عنوان اسکله در کشتی‌ها اتهام می‌زدند، همچنین یکی از دغدغه‌های شعبه دریابان بود. در واقع، شعبه حضور طولانی و افتخارآمیز انجمن کمک حقوقی در دادگاه های فدرال را به دلیل پیشرفت آن در حمایت از حقوق ملوانان از طریق دادخواهی، قوانین پیشنهادی و آموزش در مورد حقوق و تعهدات آنها در رابطه با شغل آغاز کرد.

شعبه دریانوردان
شعبه دریانوردان 1910
شعبه سیمن در خیابان وایت هال.
شعبه سیمن در خیابان وایت هال.