انجمن کمک های حقوقی
همبرگر

1997

بخش استیناف از حکم مک کین دفاع می کند

بخش استیناف، اداره اول، احکام دادگاه محاکمه در مک کین را تأیید کرد، شهر، اداره خدمات بی خانمان ها و اداره منابع انسانی را در تحقیر مدنی و اعمال جریمه های شبانه عطف به ماسبق و آینده نگر برای نقض دستورات دادگاه که نیاز به ارائه سرپناه دارند، تحمیل کرد.