انجمن کمک های حقوقی

1949

شعبه دادگاه های فدرال باز می شود

شعبه دادگاه های فدرال به درخواست فوری قاضی فدرال جان سی ناکس افتتاح شد. ویتنی نورث سیمور، پدر، این تلاش را رهبری کرد و جان دی راکفلر، جونیور، بودجه پروژه را تامین کرد.