انجمن کمک های حقوقی

2012

تمرین حقوق نوجوانان به دستیابی به قانون "نزدیک به خانه" کمک می کند

هنگامی که ایالت نیویورک تصویب کرد و شهر نیویورک قانون «نزدیک به خانه» را به اجرا درآورد، قانون «حقوق نوجوانان» تغییر خط مشی عمده‌ای را برای مددجویان به دست آورد، که به عمل قرار دادن مددجویان انجمن کمک‌های حقوقی در بازداشتگاه‌های نوجوانان در شمال ایالت پایان داد.